Protokoll

P R O TO K O L L

Fört vid Seniorklubbens SEB Stockholm årsmöte 2015-03-13 i SEB Seniorklubbs lokal, Malmskillnadsgatan 36, Stockholm.

Klubbens ordförande Urban Janeld hälsade deltagande medlemmar välkomna till seniorklubbens tjugonionde årsmöte.31 medlemmar närvarade.
1§          Som ordförande för årsmötet valdes Urban Janeld och som sekreterare Sören Jonsson.
2§          Kallelse till årsmötet konstaterades ha utgått i vederbörlig ordning.
3§          Dagordningen godkändes.
4§          Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anna Lif-Edström och Fred Lindberg.
5§          Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning föredrogs av Urban  Janeld.    Medlemsantalet uppgick vid utgången av 2014 till 1 798 st. Urban Janeld förklarade att resultatet för 2014 har påverkats av felaktigheter i 2013 års bokslut. Urban Janeld informerade även om att klubben kommer att ta fram ett nytt medlemssystem och att arbetet med att finna en ny klubblokal, i samband med att SEB lämnar Sergels torg och flyttar till Arenastaden i Solna, har påbörjats. SEB är värt ett mycket stort tack för dess engagemang i seniorklubbens verksamhet.
6§          Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs av Urban Janeld då ingen av revisorerna hade möjlighet att delta på årsmötet. Revisorerna har funnit föreningens räkenskaper i god ordning och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret.

7§          Årsmötet fastställde årsredovisningen och godkände styrelsens förslag att
redovisat resultat på ./. 18.031 kr överförs till ny balansräkning. Styrelsen
beviljades full ansvarsfrihet för år 2014.
8§       Fastställdes antalet styrelseledamöter till 13 st (ordförande + 12 st ordinarie
ledamöter), samma som förgående år.

9§          Vid val av ordförande omvaldes Urban Janeld på 1 år.

10§          Valberedningens förslag av styrelseledamöter för kommande år godkändes.
Omval på 2 år: Agneta Dahllöf, Ulla Grip och Tarja Kjellander.
Nyval på 2 år:  Jan Pettersson,
Kvarstår i 1 år: Linda Aspelin, Jan-Olof Bergman, Lars-Göran Göransson, Sören Jonsson, Kerstin      Karlström,      Christina Losin, Inger Lundahl och Eva Patzelt.
Avböjt omval:  Olof Wejke.

Urban Janeld avtackade den avgående styrelseledamoten för hans insatser och hälsade den nye           styrelsemedlemmen välkommen.

11§          Till klubbens revisor omvaldes Christer Riben på 1 år. Peter Buchborn valdes som revisorssuppleant på 1 år i stället för Jan Dahle, som avböjt omval..

12§          Till valberedningen omvaldes Gunnar Levin (sammankallande), Bror Olsson och Ove Vahlberg.
13§          Fastställdes att medlemsavgiften för 2015 ska var oförändrad, 150 kr för
ordinarie medlem och 75 kr för associerad medlem.
14§          Övriga frågor:

Bror Olsson tackade styrelsen för dess goda arbete under året och föreslog att årsmötet skulle bevilja en summa pengar till en trevlig kväll för styrelsen. Årsmötet godkände förslaget.

Urban Janeld tackade och avslutade mötet.

 

Vid protokollet:

 

Sören Jonsson

Sekreterare

Justeras:

 

Urban Janeld

Ordförande

 

Anna Lif-Edström

 

Fred Lindberg

316total visits,1visits today