STADGAR för SENIORKLUBBEN SEB STOCKHOLM

antagna av konstituerande möte på Skandinaviska Enskilda Bankens Centralkontor

den 18 mars 1985 med ändringar och tillägg vid årsmötena 1988, 2001,2002 och 2006§ 1            KLUBBENS NAMN


Klubbens namn är ”SENIORKLUBBEN SEB STOCKHOLM ”


§ 2            KLUBBENS SYFTE


Klubben, som är en ideell förening med säte i Stockholm, har till syfte

att verka för att samhörigheten med Skandinaviska Enskilda Banken och

dess två grundarbanker, Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken,

hålls levande bland pensionärerna från de tre bankerna;


att genom aktuell information, kollegial samvaro och av klubbmedlemmarna

själva önskad verksamhet medverka till att göra pensionsåren innehållsrika

och omväxlande;


att inom av Skandinaviska Enskilda Banken till förfogande ställda klubblokaler bereda

medlemmarna möjlighet till vardaglig kontakt med och löpande information från

banken samt därutöver till avkoppling och otvungen samvaro. 2)


§ 3            MEDLEMSKAP


Medlem i Seniorklubben SEB Stockholm kan var och en bli som pensionerats

från Skandinaviska Enskilda Banken och dess dotterbolag eller någon av de

två grundarbankerna, oavsett pensionsår och bostadsort. l)


Associerat medlemskap i klubben kan, efter styrelsens prövning, vinnas av nära an-

hörig till ordinarie medlem. Associerad medlem har företrädesrätt framför gäster att

deltaga i klubbens arrangemang och rätt att närvara vid klubbens årsmöte. Associerad medlem äger därvid ej rösträtt och är ej valbar till styrelsen eller annat klubborgan.


Vid anhörig ordinarie medlems frånfälle kan associerad medlem, efter prövning av

klubbens styrelse, vinna fullt medlemskap i klubben.§ 4            MEDLEMSAVGIFT


Klubbmedlem betalar årsavgift, associerad medlem halv årsavgift, som för varje

kalenderår fastställs av klubbens årsmöte.§ 5            STYRELSE


Styrelsen ska utöver ordförande bestå av minst tio och högst fjorton ordinarie ledamöter.


Ordförande väljs direkt av årsmötet för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Varje år utser årsmötet halva styrelsen. Styrelsen fördelar inom sig uppgifter och ansvar. 3)


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför då fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal beslutas enligt ordförandes mening. Styrelsens beslut ska protokollföras och protokollet justeras av ordföranden.


Styrelsen skall till seniorklubbens årsmöte avge verksamhetsberättelse med reviderad

resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret (=kalenderår). Verksam-

hetsberättelsen skall utsändas till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.


Styrelsen kan, bland intresserade medlemmar, tillsätta arbetsgrupper för särskilda

uppgifter.


Årsmötet skall välja en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en samman-

kallande. Styrelsen utser inom sig en person som adjungerad till valberedningen.§ 6            FIRMATECKNING


Seniorklubbens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och kanslichefen,

var för sig. De äger också rätt att var för sig disponera medel på bankkonto som

öppnats för klubben.§ 7            REVISION


Seniorklubbens räkenskaper skall revideras av en av årsmötet vald revisor eller av

en samtidigt vald revisorssuppleant. 4)


§ 8            ÅRSMÖTE


Seniorklubbens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor i förväg. 5)


Årsmötet ska behandla följande ärenden:


1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två klubbmedlemmar att justera årsmötets protokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter i styrelsen.

9. Val av ordförande.

10. Val av övriga styrelseledamöter.

11. Val av revisor och revisorssuppleant.

12. Val av valberedning.

13. Fastställandet av medlemsavgift för nästkommande år.

14. Övriga frågor


§ 9            ÄNDRING A V STADGARNA


Seniorklubbens stadgar kan, på förslag av styrelsen eller enskild klubbmedlem,

ändras efter beslut med kvalificerad majoritet (3/4 av mötesdeltagarna) av års-

mötet. Förslag om stadgeändring skall delges klubbmedlemmarna med kallelsen

till årsmötet.


§ 10          UPPLÖSANDE AV SENIORKLUBBEN


För att upplösa Seniorklubben SEB Stockholm krävs beslut med kvalificerad

majoritet (3/4 av mötesdeltagarna) av årsmöte eller extra medlemsmöte

(sammankallat enligt stadgarnas § 8, första stycket; till kallelsen skall fogas

förslag om klubbens upplösande och om disposition av klubbens ev återstående

tillgångar). Upplöses Seniorklubben, skall dess ev tillgångar, enligt vid samma

tillfälle fattat beslut, tillfalla någon av Skandinaviska Enskilda Bankens personal-

stiftelser.


Protokollsanteckningar vid antagande av stadgarna för Seniorklubben SEB Stockholm den 18 mars 1985:1) Seniorklubben är till för alla pensionerade medarbetare i Skandinaviska Banken,

Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Enskilda Banken med dotterbolag inom Stockholmsgruppens verksamhetsområde oavsett på vilken ort de varit verksamma vid sin pensionering eller var de därefter är bosatta. Därutöver, är självfallet alla pensionärer från någon av de tre bankerna alltid välkomna till Stockholmsklubben och dess arrangemang, oavsett var de varit verksamma och var de är bosatta.


2) S-E-Banken har genom ledningen i Stockholm utfäst sig att tillhandahålla

klubblokaler i Stockholm och att, i likhet med vad som gäller för andra klubbar

och föreningar inom banken, lämna bidrag till täckande av Seniorklubbens

kostnader.


3) I Seniorklubbens styrelse bör under överskådlig tid finnas representanter för

S-E-Banken och båda grundarbankerna.


4) Klubbens revisor och/eller revisorssuppleant bör helst ha varit verksam inom

bankens/bankernas revision.


5) För att stimulera Seniorklubbens medlemmar att deltaga i S-E-Bankens bolags-

stämma bör klubbens årsmöte om möjligt förläggas till samma dag som denna.

Punkt 5 är numera inaktuell 2001.

311total visits,1visits today