Stadgar

STADGAR för

SENIORKLUBBEN SEB STOCKHOLM

antagna av konstituerande möte på Skandinaviska Enskilda Bankens Centralkontor
den 18 mars 1985 med ändringar och tillägg vid årsmötena 1988, 2001,2002, 2006 och 2013.

§ 1 KLUBBENS NAMN

Klubbens namn är “SENIORKLUBBEN SEB STOCKHOLM “

§ 2 KLUBBENS SYFTE

Klubben, som är en ideell förening med säte i Stockholm, har till syfte

att verka för att samhörigheten med Skandinaviska Enskilda Banken och dess två grundarbanker,
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken, 
hålls levande bland pensionärerna från
de tre bankerna;

att genom aktuell information, kollegial samvaro och av klubbmedlemmarna själva önskad
verksamhet medverka till att göra pensionsåren innehållsrika 
och omväxlande;

att inom av Skandinaviska Enskilda Banken till förfogande ställda klubblokaler bereda medlemmarna
möjlighet till vardaglig kontakt med och löpande information från
banken samt därutöver till avkoppling
och otvungen samvaro. 2)

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem i Seniorklubben SEB Stockholm kan var och en bli som pensionerats från Skandinaviska Enskilda
Banken och dess dotterbolag eller någon av de 
två grundarbankerna, oavsett pensionsår och bostadsort. l)

Associerat medlemskap i klubben kan, efter styrelsens prövning, vinnas av nära anhörig till ordinarie
medlem. Associerad medlem har företrädesrätt framför gäster att 
deltaga i klubbens arrangemang
och rätt att närvara vid klubbens årsmöte.
Associerad medlem äger därvid ej rösträtt och är ej valbar till styrelsen eller annat klubborgan.

Vid anhörig ordinarie medlems frånfälle kan associerad medlem, efter prövning av klubbens styrelse,
vinna fullt medlemskap i klubben.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Klubbmedlem betalar årsavgift, associerad medlem halv årsavgift, som för varje kalenderår fastställs
av klubbens årsmöte.

§ 5 STYRELSE

Styrelsen ska utöver ordförande bestå av minst tio och högst fjorton ordinarie ledamöter.

Ordförande väljs direkt av årsmötet för ett år i sänder. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år.
I speciella fall får maximalt tre övriga ledamöter omväljas på ett år. Styrelsen fördelar inom sig uppgifter och ansvar. 3)

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför då fem ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal beslutas enligt ordförandes mening. Styrelsens beslut ska protokollföras och protokollet
justeras av ordföranden.

Styrelsen skall till seniorklubbens årsmöte avge verksamhetsberättelse med reviderad resultat- och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret (=kalenderår). Verksam
hetsberättelsen skall utsändas till medlemmarna med
kallelsen till årsmötet.

Styrelsen kan, bland intresserade medlemmar, tillsätta arbetsgrupper för särskilda uppgifter.

Årsmötet skall välja en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.
Styrelsen utser inom sig en person som adjungerad till valberedningen.

§ 6 FIRMATECKNING

Seniorklubbens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och kanslichefen, var för sig.
De äger också rätt att var för sig disponera medel på bankkonto som 
öppnats för klubben.

§ 7 REVISION

Seniorklubbens räkenskaper skall revideras av en av årsmötet vald revisor eller av en samtidigt vald
revisorssuppleant. 4)

§ 8 ÅRSMÖTE

Seniorklubbens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst två veckor i förväg. 5)

Årsmötet ska behandla följande ärenden:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fråga om kallelse till årsmötet utgått i vederbörlig ordning.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två klubbmedlemmar att justera årsmötets protokoll.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter i styrelsen.
9. Val av ordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter.
11. Val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställandet av medlemsavgift för nästkommande år.
14. Övriga frågor

§ 9 ÄNDRING A V STADGARNA

Seniorklubbens stadgar kan, på förslag av styrelsen eller enskild klubbmedlem, ändras efter beslut med
kvalificerad majoritet (3/4 av mötesdeltagarna) av års
mötet. Förslag om stadgeändring skall delges
klubbmedlemmarna med kallelsen 
till årsmötet.

§ 10 UPPLÖSANDE AV SENIORKLUBBEN

För att upplösa Seniorklubben SEB Stockholm krävs beslut med kvalificerad majoritet (3/4 av mötesdeltagarna)
av årsmöte eller extra medlemsmöte
(sammankallat enligt stadgarnas § 8, första stycket; till kallelsen skall fogas
förslag om klubbens upplösande och om disposition av klubbens ev återståendetillgångar). Upplöses Seniorklubben,
skall dess ev tillgångar, enligt vid samma 
tillfälle fattat beslut, tillfalla någon av Skandinaviska Enskilda Bankens
personal
stiftelser.

Protokollsanteckningar vid antagande av stadgarna för Seniorklubben SEB Stockholm den 18 mars 1985:

1) Seniorklubben är till för alla pensionerade medarbetare i Skandinaviska Banken,
Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Enskilda Banken med dotterbolag inom Stockholmsgruppens
verksamhetsområde oavsett på vilken ort de varit verksamma vid sin pensionering eller var de därefter är bosatta.
Därutöver, är självfallet alla pensionärer från någon av de tre bankerna alltid välkomna till Stockholmsklubben och
dess arrangemang, oavsett var de varit verksamma och var de är bosatta.

2) S-E-Banken har genom ledningen i Stockholm utfäst sig att tillhandahålla klubblokaler i Stockholm och att,
i likhet med vad som gäller för andra klubbar 
och föreningar inom banken, lämna bidrag till täckande av Seniorklubbens
kostnader.

3) I Seniorklubbens styrelse bör under överskådlig tid finnas representanter för S-E-Banken och båda grundarbankerna.

4) Klubbens revisor och/eller revisorssuppleant bör helst ha varit verksam inom bankens/bankernas revision.

5) För att stimulera Seniorklubbens medlemmar att deltaga i S-E-Bankens bolagsstämma bör klubbens årsmöte
om möjligt förläggas till samma dag som denna.

Punkt 5 är numera inaktuell 2001.